فهرست

گزارش مردمی

گزارش مردمی بررسی اثربخشی عصاره میوه گیاه خارمریم

گزارش مردمی اثر خولنجان بر فاکتورهای اسپرماتوگرام

گزارش مردمی بررسی سیر تاریخی جایگاه قلب

گزارش مردمی تاثیر شربت قرصعنه بر درد قاعدگی

گزارش مردمی طرح با عنوان بررسی ساختار اسطوره های آفرینش

گزارش مردمی اطبا طبرستان

گزارش مردمی بررسی اثر بخشی تخم یونجه

گزارش مردمی بررسی شیوه تعیین مزاج

گزارش مردمی بررسی متون مرتبط با طب کودکان در طب سنتی ایران

گزارش مردمی دارورسانی پوستی

گزارش مردمی رابطه مزاج با شاخص های تعیین مزاج در طب سنتی ایران

گزارش مردمی شربت به

گزارش مردمی کرم واژینال

♦ فایل صوتی گزارش مردمی تاثیر شربت قرصعنه بر درد قاعدگی از خانم دکتر بهمنش، دانش آموخته PhD طب سنتی ایرانی

♦ فایل صوتی گزارش مردمی تاثیر کپسول کاسر (زنجبیل، زنیان و فلفل) بر کاهش شدت نفخ عملکردی از خانم دکتر محمودپور، دانش آموخته PhD طب سنتی ایرانی

♦ فایل صوتی گزارش مردمی اطبا طبرستان از آقای نصراله پور، دانش آموخته تاریخ علوم پزشکی