فهرست

  پزشکان سلامتکده طب سنتی بابل

 آقای دکتر سید علی مظفرپور (متخصص طب سنتی) شنبه ها و چهارشنبه ها عصر

آقای دکتر مرتضی مجاهدی (متخصص طب سنتی) یکشنبه ها عصر و دوشنبه ها صبح

خانم دکتر ریحانه معینی (متخصص طب سنتی)  یکشنبه ها صبح

خانم دکتر نرجس گرجی (متخصص طب سنتی) چهارشنبه ها صبح

خانم دکتر روشنک ثاقبی (دستیار سال آخر طب سنتی)  سه شنبه ها صبح

خانم دکتر زهرا معماریانی (متخصص داروسازی طب سنتی- مسوول داروخانه سلامتکده)