بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر مرتضی مجاهدی

دکتر مرتضی مجاهدی

 متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی
فکس
پست الکترونیکی mortazamojahedy@gmail.com