فهرست

 برنامه ریزی آموزشی دستیاران طب سنتی

  

   ورودی 91

    نیم سال دوم 92-91

   نیم سال اول 93-92

نیم سال دوم 93-92

   ورودی 92       نیم سال دوم 93-92

     نیم سال اول 94-93

    نیم سال دوم 94-93

   ورودی 93

    نیم سال دوم 94-93

    نیم سال اول 95-94

 ⇐   نیم سال دوم 95-94

 ⇐  نیم سال اول 96-95

  ورودی 94

   نیم سال دوم 95-94

 ⇐  نیم سال اول 96-95

 نیم سال دوم 96-95

  ورودی 95     نیم سال اول 96-95

   نیم سال دوم 96-95 


                                                      ≡ برنامه ژورنال کلاب دستیاران طب سنتی - نیم سال دوم 96-95 

                                      برنامه case report دستیاران طب سنتی