فهرست

مقالات منتشر شده

year

Journal

index

Title

 

2023

Journal of Research in Medical Sciences

ISI

IF:1.98

The effect of oral use of concentrated pomegranate juice by mothers on hyperbilirubinemia in neonates under phototherapy: A randomized clinical trial

 1.  

2023

Diagnostics

ISI

IF:3.6

Assessment of the Diagnostic Methods of Mizaj in Persian Medicine: A Systematic Review

 1.  

2023

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

The Efficacy of a Persian Medicine-Based Dietary Protocol on Hospitalized COVID-19 Patients: A Randomized Controlled Trial

 1.  

2023

Journal of Research in Medical Sciences

ISI

IF:1.98

The effect of oral use of concentrated pomegranate juice by mothers on hyperbilirubinemia in neonates under phototherapy: A randomized clinical trial

 1.  

2023

Archives of toxicology

ISI

Rhazes's methodology in the science of toxicology

 1.  

2023

Journal of Research in Medical Sciences

ISI

IF:1.98

Successful maintenance treatment of a patient with chronic dermatitis with leech therapy

 1.  

2023

Advances in Integrative Medicine

ISI

IF:1.7

Is there a link between Persian medicine eating habits and the nutritional status of older adults? A cross-sectional study

 1.  

2023

European Journal of Integrative Medicine

ISI

IF:2.5

Tongue diagnosis models in Persian medicine: A Delphi study

 1.  

2023

Caspian Journal of Internal Medicine

ISI

The weight of Mizaj (temperament) indices in Persian Medicine: A Delphi study

 1.  

2023

Caspian Journal of Internal Medicine

ISI

Relationship between anthropometric indices and Mizaj (temperament) in Persian medicine

 1.  

2023

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

Evaluating the Indices of Diagnosing Uterine Temperament in Persian Medicine: A Review Study.

 1.  

2022

 Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry - Anti-Cancer Agents)

ISI

 

IF: 2.50

Quantification of Flavonoids in Alpinia officinarum Hance. via HPLC and Evaluation of its Cytotoxicity on Human Prostate Carcinoma (LNCaP) and Breast Carcinoma (MCF-7) Cells

 1.  

2022

 

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

Biochemical Approach to the Hotness and Coldness of Mizaj in Persian Medicine: A Cross-Sectional Survey in the Healthy Population

 1.  

2022

Caspian Journal of Internal Medicine

ESCI

Major and minor criteria for gastric dystemperaments in Persian Medicine: Sari gastric dystemperament

criteria-I (SGDC-I)

 1.  

2022

Caspian Journal of Internal Medicine

ESCI

Mizaj assessment and data analysis methods in Amirkola health and aging project (AHAP cohort)

 1.  

2022

Archives of toxicology

ISI

IF:6.16

Rhazes's methodology in the science of toxicology

 1.  

 

Journal of Ethnopharmacology

ISI

IF:4.13

The effect of Cassia fistula L. syrup in geriatrics constipation in comparison with the lactulose: A randomized clinical trial

 1.  

2022

Journal of Babol University of Medical Sciences

 

Scopus

The Role of GIS Mapping Program in Evaluating the Geographical Distribution of Patients with COVID-19 during the First Wave of the Epidemic in Babol

 

 1.  

2022

Obesity Medicine

Scopus

Comparison of Foeniculum Vulgare versus metformin on insulin resistance and anthropometric indices of women with polycystic ovary, an open-label controlled trial study

 1.  

2022

Journal of Iranian Plant Ecophysiological Research

ISC

Effect of height and soil properties on some secondary metabolites of different organs of Sweet violet (Viola odorata L.) in different natural habitats of Mazandaran province

 1.  

2022

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

Effects of a Traditional Rose-Based Polyherbal Formula on Clinical Symptoms of Patients with Functional Dyspepsia: A Double-Blind Randomized Controlled Trial

 1.  

2022

Journal of Babol University of Medical Sciences

Scopus

Critical Content Analysis of Narrative Version of Islamic Medicine

 1.  

2022

Current Traditional Medicine

PubMed

Nephrotonic and Nephroprotective Medicinal Herbs in Traditional Persian Medicine: Review   and Assessment of Scientific Evidence

 1.  

2022

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

ISI

Quantification of flavonoids in alpinia officinarum hance. via HPLC and evaluation of its cytotoxicity on human prostate carcinoma (LNCaP) and breast carcinoma (MCF-7) cells

 1.  

2022

Journal of Iranian Plant Ecophysiological Research

ISC

Effect of height and soil properties on some secondary metabolites of different organs of  Sweet violet (Viola odorata L.) in different natural habitats of Mazandaran province

 1.  

2022

Journal of Complementary and Integrative Medicine

ISI

Herbal foodstuffs in Avicenna’s recommended diet to improve sperm quality and increase  male fertility; an evidence-based approach

 1.  

2022

Journal of Babol University of Medical Sciences

Scopus

The Role of Geographic Information System (GIS) Program in Investigating the Geographical

Distribution of Patients with COVID-19 during the First Wave of the Epidemic in Babol

 1.  

2022

Caspian Journal of Internal Medicine

ESCI

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum  indices and fetal anomaly frequency in rat

 1.  

2022

Journal of Babol University of Medical Sciences

Scopus

The Role of GIS Mapping Program in Evaluating the Geographical Distribution of Patients with COVID-19 during the First Wave of the Epidemic in Babol

 1.  

2021

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

Comparing golqand (Persian medicine product) with magnesium hydroxide in adult  onstipation: a randomized clinical trial

 1.  

2021

Planta Medica

ISI

IF:3.007

Evaluation of the renal toxicity potential of sub-acute exposure to the aqueous extract of Alpinia officinarum Hance. rhizome in rats

 1.  

2021

Journal of Complementary and Integrative Medicine

PubMed

Scopus

Mizaj assessment in Multiple Sclerosis (MS) patients based on Persian Medicine. 2021

 1.  

2021

Complementary Medicine Journal

ISC

Diagnostic Protocol of Warm and Cold Uterine Temperaments Based on Persian Medicine: A Qualitative Study

 1.  

2021


Current Traditional Medicine

ESCI

Scopus

Diagnostic Properties and Significance of Tongue in Persian Medicine and Chinese Medicine

 1.  

2021

Journal of Babol University of Medical Sciences 23 (1), 177-188

Scopus

A review of prevention and adjuvant therapy in acute respiratory syndrome caused by covid-19 from the perspective of persian medicin. 2021

 1.  

2021

Payesh (Health Monitor)

Scopus

Explaining the Mizaj Identification Criteria in Diabetic Children Based on Persian Medicine Experts agreement; A Delphi method. 2021

 

 1.  

2021

Journal of Sabzevar University of Medical Sciences

ISC

Comparison of Mizaj Indexes in Addicted and Non–Addicted Sabzevar

 1.  

2021

BMC Complementary Medicine and Therapies

ISI

IF:2.838

The prevalence of complementary and alternative medicine use in the general population of Babol, North of Iran, 2018

 1.  

2021

    J Adv Med Biomed Res 2021

Scopus

Ethnomedicine Knowledge of Iranian Traditional Healers and the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

 1.  

2021

Cancer Cell International

ISI

IF:6.43

Chemoprotective and chemosensitizing effects of apigenin on cancer therapy

 1.  

2021

Journal of Herbmed Pharmacology

Scopus

The role of herbal medicines in health care quality and the related challenges

 1.  

2021

Journal of Research in Medical Sciences

ISI

IF:1.85

Reply to “Methodological notes, should be considered in research on Mizaj”

 

 1.  

2021

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

-

Design and Validation of a Diagnostic Tool for Distinguishing Temperament of Brain (Mizaj-e Demagh) in Iranian Traditional Medicine

 1.  

2021

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

Application of Natural Products in Radiotherapy-Induced Dermatitis: A Comprehensive Review

 1.  

2021

The Journal of Alternative and Complementary Medicine

ISI

IF:1.39

A Comparison of the Effect of Topical Preparation of Sambucus ebulus L. and Hydrocortisone on Hand Eczema: A Double-Blind Randomized Controlled Trial

 1.  

2021

Traditional and Integrative Medicine

Scopus

On the Therapeutic Applications of Music Therapy in Persian Medicine

 1.  

2021

Journal of Complementary and Integrative Medicine

SI

IF:1.4

Herbal foodstuffs in Avicenna’s recommended diet to improve sperm quality and increase male fertility; an evidence-based approach

 1.  

2020

Journal of Integrative Medicine

 

Review

Gastroprotective herbs for headache management in Persian medicine: A comprehensive review

 1.  

2020

Medical History Journal

Scopus

An Overview of the Life, Publications and Achivements of the Famous Physicians of the Nafisi Family and Their Role in the Medical History of Iran from the 9th to the 14th …

 1.  

2020

Pharmacological Research

 

Review

Naringin and naringeninin as anticancer agents and adjuvants in cancer combination therapy; efficacy and molecular mechanisms of action, a comprehensive narrative review

 1.  

2020

International Journal of Pediatrics

ESCI

The effect of herbal medicine on neonatal jaundice: a systematic review

 1.  

2020

Phytotherapy Research

ISI

IF:3.1

Evaluation of the effect of Silybum marianum extract on menopausal symptoms: A randomized, double-blind placebo-controlled trial

 1.  

2020

Complementary Therapies in Medicine

ISI

IF:1.97

The effect of Achillea Millefolium L. on vulvovaginal candidiasis compared with clotrimazole: A randomized controlled trial

 1.  

2020

Front Physiol

ISI

IF:3.36

Targeting Ubiquitin-Proteasome Pathway by Natural Products: Novel Therapeutic Strategy for Treatment of Neurodegenerative Diseases

 1.  

2020

The Journal of Alternative and Complementary Medicine

ISI

IF: 1.86

Nine Steps to Discover New Medicines from Traditional Sources: The Example of Persian Medicine

 1.  

2020

BMC Medical Research Methodology

ISI

IF:2.509

Individualizing the dosage of Methylphenidate in children with attention deficit hyperactivity disorder

 1.  

2020

Galen Medical Journal

ISI

Mizaj as an Index in Persian Traditional Medicine Index Could Associate with Sensitivity to the Radiation

 1.  

2020

Crescent Journal of Medical and Biological Science

ISI

Approach to Belching Disorder  A Review of Avicenna’s

 1.  

2020

Current Nutrition & Food Science

ESCI

Gastric Dystemperament (Sue-mizaj) in Iranian Traditional Medicine

 1.  

2020

Journal of Complementary and Integrative Medicine

PubMed

Scopus

 

Assessment the studies on the concept of Mizaj (temperament) in Persian Medicine

 1.  

 

2020

Indian Journal of Traditional Knowledge (IJTK)

-

Effect of oregano oil (Origanum Vulgare L.) on chronic rhinosinusitis: A randomized, double-blind, clinical trial

 1.  

2020

Journal of Medicinal Plants

-

Review of skin cancers terminology, etiology and treatment from ancient persian

medicine view point

 1.  

2020

          Complementary Medicine Journal

Arak University of Medical Sciences

-

Concept Analysis of Thirst as a Symptom and Its Causes From the Perspective of Iranian Traditional Medicine: A Hybrid Model Study

 1.  

2020

Book Chapter

Phytonutrients in Food

Scopus

Traditional uses

 1.  

2020

Book Chapter

Phytonutrients in Food

Scopus

Nutritional and bioactive characterization of unexplored food rich in phytonutrients

 1.  

2020

Book Chapter

Recent Advances in Natural Products

Scopus

Analysis of organic acids

 1.  

2019

Journal of Cellular Biochemistry

ISI

IF: 3.44

Saffron (Crocus sativus) in the treatment of gastrointestinal cancers: Current findings and potential mechanisms of action

 1.  

2019

Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology

ISI

IF:1.2

Effect of eryngo (Eryngium caucasicum Trautv) on primary dysmenorrhea: A randomized, double-blind, placebo-controlled study

 1.  

2019

Complementary Therapies in Medicine

ISI

IF: 1.979

Comparison of the efficacy of ranitidine and quince syrup on gastroesophageal reflux disease in children

 1.  

2019

Theranostics

ISI

IF: 8.06

Berberine in Cardiovascular and Metabolic Diseases: From Mechanisms to Therapeutics

 1.  

2019

Complement Med Res

ISI

IF: 0.805

Water Intake from the Points of View of Rhazes and Avicenna.

 1.  

2019

Journal of Research In Medical Sciences

ISI

IF:1.467

Relationship of hotness or coldness of mizaj based on Persian Medicine viewpoints, with paraclinic factors

 1.  

2019

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

ISI

Approach to "Belching Disorder": Avicenna's Point of View in Comparison with Modern Medicine—A Review

 1.  

2019

Journal of Integrative Medicine

ISI

The efficacy of a Persian herbal formulation on functional bloating: a double-blind randomized controlled trial

 1.  

2019

Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences

ISI

 

Comparing Mizaj (temperament) in type 1 diabetes mellitus and healthy controls: A case–control study.

 

 1.  

2019

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

ISI

Evaluation of "Uterine Warm and Cold Distemperament (Su-e Mizaj)" in Persian Medicine: A Qualitative Study

 1.  

2019

International Journal of Pediatrics

ISI

Prognostic Factors for improvement of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 1.  

2019

Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research

ISI

Progresses and challenges in the traditional medicine information system A systematic review

 1.  

2019

Planta medica

ISI

IF:2.67

Pistacia Genus as a Potential Source of Neuroprotective Natural Products

 

2019

Journal of Education and Health Promotion

PubMed

The effect of educational package on sexual function in cold temperament women of reproductive age

 1.  

2019

Indo American Journal Ofpharmaceutical Sciences

PubMed

The Viewpoint Of Iranian Traditional Medicine (Persian Medicine) On Obesity And Its Treatment Methods

 1.  

2019

Complementary and integrative Medicine

PubMed

Assessment the studies on the concept of Mizaj(temperament) in Persian Medicine

 

2019

Journal of Herbmed Pharmacology (JHP).

Scopus

Nepeta menthoides Boiss. & Buhse, an endemic species in Iran: A review of traditional uses, phytochemistry and pharmacology”

 1.  

2019

Journal of Medicinal Plants

Scopus

Application of Achillea millefolium L. in Female Reproductive Diseases from the Viewpoint of Persian Medicine and Current Medicine.

 1.  

2019

Journal of Sabzevar University of Medical Sciences

-

Comparison of mizaj indexes in addicted and non – addicted Sabzevar

 1.  

2019

Iranian Journal of Medical Law

-

Assessment if the relation between Crime and Mizaj (Case study of Malayer.).

 1.  

2019

Journal of Research on History of Medicine

-

The Vegetation Place of Human and Animals from the Perspective of the Mythology of Creation in Ancient Persia.

 1.  

2019

Traditional and Integrative Medicine

-

Improvement in Semen Quality and Occurrence of Pregnancy Treated with an Herbal Medication: a Case Report

 1.  

2019

Traditional And Integrative Medicine

-

Treatment of Patients with Refractory Functional Dyspepsia Using Nardostachys jatamansi

 1.  

2019

Medical History Journal

-

An Application of Nasal Drug Delivery for Management of Head and Neck Diseases from the Perspective of Persian Medicine

 1.  

2019

History of Medicine Journal

-

The Review of Indices of Liver Temperament (Mizaj) in the Iranian Traditional Medicine

(Persian Medicine)

مروری بر شاخص های تعیین مزاج کبد در پزشکی ایرانی

 1.  

2019

فصلنامه حقوق پزشکی

-

بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر)

Assessment if the relation between Crime and Mizaj(Case study of Malayer)

 1.  

2019

مجله طب مکمل

-

معیارهای ماژور و مینور تشخیصی سوء مزاجات کبد در طب سنتی ایران: یک مطالعه کیفی

Major and Minor Diagnostic Criteria of Liver Dystemperament in Iranian Traditional Medicine: A Qualitative Study

 1.  

2019

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

-

داروهای مفرح قلب و مکانیسم اثر آن ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی

 1.  

2019

فصلنامه تاریخ پزشکی

-

A review of the recommendations for maintaining gastric health from the perspective of Persian medicine

 

مروری بر شاخص های تعیین مزاج کبد در پزشکی ایرانی

 

 1.  

2018

Pharmacological Research

ISI

IF:4.9

Almond, hazelnut and walnut, three nuts for neuroprotection inAlzheimer’s disease: A neuropharmacological review of theirbioactive constituents

 1.  

2018

Phytotherapy Research

ISI

IF:3.092

Protective effects of cinnamon bark extract against ischemia–reperfusion injury and arrhythmias in rat.

 1.  

2018

J Thromb Thrombolysis

ISI

IF:2.62

Medicinal plants with antithrombotic property in Persian medicine: a mechanistic review

 

 1.  

2018

Current drug metabolism

ISI

IF:2.65

Herbs with potential nephrotoxic effects according to traditional Persian medicine: Review and assessment of scientific evidence.

 1.  

2018

 

 

Journal of Herbal Medicine

ISI

IF:1.68

The effect of the combination of Malva sylvestris L. and Althaea digitata Boiss. on prevention of acute radiation proctitis in patients with prostate cancer

 1.  

2018

Medical Hypotheses

ISI

IF:1.12

Splenectomy may have more complications than currently proven

 1.  

2018

Andrologia

ISI

IF:1.58

Effect of Alpinia officinarum Hance. rhizome extract on spermatogram factors in men with idiopathic infertility: A prospective double-blinded randomized clinical trial'.

 1.  

2018

Indian journal of Traditional knowledge

ISI

IF: 0.92

Sinusitis and the related remedies in Persian medicine

 1.  

2018

Iran Red Crescent Med J

ISI

IF:0.78

Relationship Between Mizaj and Its Indices in Persian Medicine.

 1.  

2018

J Educ Health Promot

ISI

The effect of educational package on sexual function in cold temperament women of reproductive age

 1.  

2018

Caspian J Intern Med

ISI

Digesters in traditional Persian medicine

 1.  

2018

Iran Red Crescent

ISI

Design and Validation of Mizaj Identification Questionnaire in Persian Medicine

 

 1.  

2018

Current drug discovery technologies

PubMed

 

 

Appetite reducing herbal drugs from the perspective of Avicenna and Aghili in Iranian Traditional Medicine(Persian medicine).

 1.  

2018

Journal of Education and Health Promotion

PubMed

 

 

The effect of educational package on sexual function in cold temperament women of reproductive age

 1.  

2018

 Journal of Kerman University of Medical Sciences,

scopus

 Topical Application of the Hydroalcoholic Extract of Allium porrum L. as a Novel Treatment for Common Warts based on Persian Medicine

 

 1.  

2018

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

scopus

مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی رازیانه و زنیان با جنتامایسین برسویه های اشرشیاکلی: مطالعه آزمایشگاهی

 1.  

2018

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

scopus

مروری بر شاخص های تعیین مزاج معده در طب سنتی ایرانی

 1.  

2018

Indo American Journal Of Pharmaceutical Sciences

---

The Viewpoint Ofiraniantraditional Medicine (Persian Medicine)On Obesity And Its Treatment Methods

 1.  

2018

Traditional And Integrative Medicine

-

Grief Management based on Persian Medicine.

 

 1.  

2018

Herbal Medicines Journal

-

The Wound Healing Effect of Plantago Major Leaf Extract in a Rat Model: An Experimental Confirmation of a Traditional Belief in Persian Medicine

 1.  

2018

Traditional And Integrative Medicine

-

An Approach to Hair Loss and its Management in Persian Medicine

 1.  

2018

Journal of Midwifery & Reproductive health

 

-

The Relationship of Cold and Hot Temperaments with Sexual Function among Women of Reproductive Age

 1.  

2018

Res Hist Med

-

جایگاه نباتی انسان و حیوان از منظر اساطیرآفرینش در ایران باستان

 1.  

2018

Res Hist Med

-

یکسان سازی اصطلاحات پرکاربرد کلیات طب ایرانی

 1.  

2018

طب سنتی اسلام و ایران

-

مفهوم رطوبت و انواع ان در طب نتی ایران

 1.  

2018

طب سنتی اسلام و ایران

-

ارایه مدلی بر منبای درخت تصمیم فازی جهت تشخیص مزاج در طب سنتی ایرانی

 1.  

2018

مطالعات اسلامی زنان و خانواده

-

بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی و تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر قم

 1.  

2017

European Heart

ISI

IF:20.03

The cardiac auricles

 1.  

2017

Prim Care Diabetes

ISI

IF:2.008

 

Extended honeymoon period in a type 1 diabetic child by Iranian Traditional Medicine treatments, a case report.

 

 1.  

2017

npj Primary Care Respiratory Medicine

ISI

IF:2.76

Singing as a rehabilitation method from the viewpoint of  Avicenna (980–1037 AD)

 1.  

2017

Journal of Pharmaceutical Sciences

ISI

IF:1.63

Historical root of precision medicine: an ancient concept concordant with the modern  pharmacotherapy

 1.  

2017

Polish archives of internal medicine

ISI

IF:2.65

Breath holding as a specific type of breathing

training from the viewpoint of Avicenna

 1.  

2017

Nephron

ISI

IF:2.203

Relationship between Foamy Urine and Renal Failure: From the Viewpoint of Avicenna.

 1.  

2017

Tradit Chin Med

ISI

IF:1.16

Protective effect of essential oil of Pistacia atlantica Desf. on peptic ulcer: role of α-pinene

 1.  

2017

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

ISI

IF:1.37

Protective Effect of a Polyherbal Traditional Formula Consisting of Rosa damascena Mill., Glycyrrhiza glabra L. And Nardostachys jatamansi DC.,Against Ethanol-induced Gastric Ulcer

 1.  

2017

Caspian J Intern Med

ISI

Cohort Profile Update: The Amirkola Health and Ageing Project (AHAP)

 1.  

2017

Iran red Crescent

ISI

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of University Students in Persian Medicine

 1.  

2017

Trad Integr Med,

سایر

An Assessment of the Agreement between Persian Medicine Experts on Mizaj Identification

 1.  

2017

Res Hist Med

سایر

Al-Zahrawi, The First Physician who Described Dysmenorrhea

 1.  

2017

Journal of Traditional and Complementary Medicine

PuMbed

Promising effect of Rosa damascena extract on high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver

 1.  

2017

فصلنامه تاریخ پزشكي

سایر

مفردات دارویی مؤثر بر خروج جنین از رحم از دیدگاه طب سنتی ایران

 1.  

2017

فصلنامه گياهان دارويي

scopus

مروري بر گياهان دارويي با اثر تقويت و محافظت كليوي در منابع طب سنتي ايران

 1.  

2017

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

scopus

علل نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران

 1.  

2017

فصلنامه تاریخ پزشكي

سایر

سبب شناسی بیماری سرطان و کلیات درمان آن بر اساس منابع طب سنتی ایران

 1.  

2017

فصل نامه علمی پژوهشی طب مکمل

سایر

تحلیل علائم و کلیات درمان بیماری نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران

 1.  

2016

Iran J Public Health

ISI

Review of Medicinal Remedies on Hand Eczema Based on Ira-nian Traditional Medicine: A Narrative Review Article

 1.  

2016

Iran J Med Sci

ISI

Range of Motion Improvement in Ankylosing

Spondylitis Patient with Persian Traditional

Medicine; Case Report

 1.  

2016

Pathology – Research and Practice

ISI

IF:1.46

Experimental and Pathalogical study of Pistacia atlantica, butyrate,Lactobacillus casei and their combination on rat ulcerative colitis model

 1.  

2016

Iran Red Crescent Med J.

ISI

Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A

Randomized Clinical Trial

 1.  

2016

Acta Medica Mediterranea

ISI

IF:0.75

Application Of Tobit Model In Time Until Cytomegalovirus Infection In Kidney Transplant Recipients Application Of Tobit Model In Time Until Cytomegalovirus Infection In Kidney Transplant Recipients

 1.  

2016

Iran J Med Sci

ISI

Persian Medicine in the World of Research;

Review of Articles on Iranian Traditional Medicine

 1.  

2016

مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل

scopus

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

 1.  

2016

فصلنامه تاریخ پزشکی

 

مفردات مؤثر بر نفخ از دیدگاه طب سنتی ایران

 1.  

2016

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

scopus

مروری بر شاخصهای تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی

 1.  

2016

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

scopus

عوامل موثر بر مدت زمان بروز ویروس سایتومگال پس از پیوند کلیه

 1.  

2016

زنان مامائی و نازایی ایران

scopus

تبیین درد قاعدگی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با طب رایج: مقاله مروری

 1.  

2016

مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل

scopus

تأثیر برنامه ورزشی هوازی برشدت علائم سندرم پیش ازقاعدگی درمزاج گرم وسرد

 1.  

2016

مجلة دانشگاه علوم پزشكی بابل

scopus

بررسی کمی و کیفی مقالات نمایه شده در پایگاه PubMed طب سنتی ایران تا پایان سال 5102 میلادی

 1.  

2016

مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل

scopus

اهمیت زبان در طب سنتی ایران

 1.  

2016

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

سایر

بررسی دانسته های طبی صاحب بن عبادبر پایه منابع پزشکی معاصر او

 1.  

2016

مطالعات تاریخ پزشکی

سایر

اولویت های پژوهشی در طب سنتی ایران

 1.  

2015

Iran J Cancer Preven.

PubMed

Effect of Food Taste in Cancer Forming and Progression; Viewpoint From Persian Medicine

 1.  

2015

Journal Der Pharma Chemica

Scopus

Chamomile efficacy in patients of the irritable bowel syndrome

 1.  

2015

Iran J Public Health

ISI

Cancer Biopsy in Ancient Persian Medicine: Do or Not to Do

 1.  

2015

مطالعات تاریخ پزشکی

سایر

مقایسه نظریه ارکان طب سنتی ایران و نظریه پنج عنصر طب سنتی چین

 1.  

2015

طب سنتی اسلام و ایران

سایر

شرح تطبیقی آمله در طب سنتی و مطالعات نوین

 1.  

2015

طب سنتی اسلام و ایران

سایر

سكنجبين ها در طب سنتي ايران: انواع و كاربردهاي آنها

 1.  

2015

زنان مامائی و نازایی ایران

scopus

بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی

 1.  

2014

Iran Red Crescent Med J

ISI

IF:0.86

Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel

Self-report Scale in Iranian Traditional Medicine

 1.  

2014

Iranian J Publ Health

ISI

Relationship between Post Nasal Drip (PND) and Inflammatory Bowel Disease (IBD): A New Concept on Gastrointestinal Disease Management in Persian Medicine

 1.  

2014

فصلنامه تاریخ پزشکی

سایر

الگوی اولویت بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران

 1.  

2014

نشریه اسلام و سلامت

سایر

بررسی تفاوت مبانی طب سنتی ایران با طب رایج، براي ارائه یک الگوي طب تلفیقی

 1.  

2013

Hindawi Publishing Corporation

The ScientificWorld Journal

PubMed

Five Pistacia species (P. vera, P. atlantica, P. terebinthus, P. khinjuk, and P. lentiscus): A Review of Their Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacology

 1.  

2013

Middle East Journal of Digestive Diseases

PubMed

Cumin Extract for Symptom Control in Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Case Series

 1.  

2012

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences

ISI

IF:2.66

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: A Randomized, Clinical Trial,

 1.  

2012

مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل

Scopus

مقایسه نتایج علمی حاصل از جهان بینی غربی در طب رایج با طب اسلامی

 1.  

2012

فصلنامه تاریخ پزشکی

سایر

مروری بر شاخص های تعیین مزاج اولیه در طب سنّتی ایران

 1.  

2012

مجله طب سنتی اسلام و ایران

سایر

تبیین مفهوم یبوست و مقایسه علل مختلف آن در طب سنتی ایرانی و طب جدید،

 1.  

2012

مجله طب سنتی اسلام و ایران

سایر

تست های حساسیت زایی و تحریک پذیری پوستی حاد بر روی فرآورده موضعی عصاره روغنی شوید (مرهم شوید)،

 1.  

2011

 

ویژه نامه طب سنتی فصلنامه تاریخ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سایر

معرفی مفردات دارویی مؤثر در درمان «یبوست» در طب سنتی ایرانی،

 1.  

2011

 

ویژه نامه طب سنتی فصلنامه تاریخ پزشکی

سایر

تاریخچه بیماری همورویید در طب سنتی ایران،

 1.