فهرست

تقویم جلسات کمیته ارزشیابی و ارزیابی آزمون

تقویم جلسات کمیته ارزشیابی و ارزیابی آزمون در سال 1402: 

برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی در تاریخ سوم بهمن 1402


تقویم جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسی برگزارشده در سال 1402:

برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی و ارزیابی آزمون در تاریخ 27 خرداد 1402   a