فهرست

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دکتر نفیسه حسینی‌ یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، ضمن نشست با دکتر مظفرپور رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل و هیات رئیسه از دانشکده طب سنتی ایرانی و سلامتکده طب سنتی و پروژه در حال ساخت سلامتکده طب سنتی، بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مراحل پایانی ساخت این پروژه قرار گرفتند.