بارگزاری
فهرست
خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی متخصص طب ایرانی، رییس دانشکده طب ایرانی بابل، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر مرتضی مجاهدی

دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب ایرانی، مدیر گروه تاریخ پزشکی، رییس مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی، مدیر گروه طب سنتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر علی زاهدیان

دکتر علی زاهدیان استادیار جراحی عمومی

دکتر علی بیژنی

دکتر علی بیژنی دانشیار اپیدمیولوژی (پژوهش‌محور)

دکتر معصومه بیانی

دکتر معصومه بیانی استاد بیماری‌های عفونی

دکتر رحمت جوکار

دکتر رحمت جوکار استادیار ارتوپدی

دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتر حمیدرضا میرزایی استادیار قلب کودکان

خانم دکتر زهرا معماریانی

خانم دکتر زهرا معماریانی متخصص داروسازی سنتی، معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر روشنک ثاقبی

خانم دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر ریحانه معینی

خانم دکتر ریحانه معینی متخصص طب ایرانی، معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر مائده رزقی

دکتر مائده رزقی متخصص داروسازی سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر پروانه میرابی

دکتر پروانه میرابی استادیار بهداشت باروری (پژوهش‌محور)

دکتر سیده معصومه قریشی

دکتر سیده معصومه قریشی استادیار داروسازی هسته‌ای