بارگزاری
فهرست
آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

آقای دکتر مرتضی مجاهدی

آقای دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه

خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی متخصص طب سنتی

خانم دکتر روشنک ثاقبی

خانم دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب سنتی

خانم دکتر ریحانه معینی

خانم دکتر ریحانه معینی متخصص طب سنتی

خانم دکتر زهرا معماریانی

خانم دکتر زهرا معماریانی متخصص داروسازی طب سنتی- مسوول داروخانه سلامتکده