بارگزاری
فهرست
آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب سنتی- مدیر گروه طب سنتی- معاون آموزشی دانشکده- رییس EDC دانشگاه

آقای دکتر مرتضی مجاهدی

آقای دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب سنتی- مدیر گروه تاریخ پزشکی- مسوول مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشگاه

خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی متخصص طب سنتی- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

خانم دکتر روشنک ثاقبی

خانم دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب سنتی

خانم دکتر ریحانه معینی

خانم دکتر ریحانه معینی متخصص طب سنتی- مدیر توسعه و تعالی طب سنتی دانشگاه- مسوول پایش برنامه عملیاتی طب سنتی دانشگاه

خانم دکتر زهرا معماریانی

خانم دکتر زهرا معماریانی متخصص داروسازی طب سنتی- معاون پژوهشی دانشکده -مسوول فنی داروخانه سلامتکده