فهرست

تقویم جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسی

تقویم جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسی در سال 1402: 

برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی در تاریخ اول بهمن 1402


تقویم جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسی برگزارشده در سال 1401:
برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی در تاریخ دوم اردیبهشت 1401   a
برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی در تاریخ اول بهمن 1401    a


تقویم جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسی برگزارشده در سال 1400:

برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی درسی در تاریخ 25 بهمن 1400  a