فهرست

گزارش مردمی بررسی اثر بخشی کرم واژینال بومادران بر عفونت واژینال کاندیدایی در زنان متأهل 18 تا 45 سال در مقایسه با کرم واژینال کلوتریمازول %1

مقدمه: ولوواژینیت کاندیدایی دومین علت شایع عفونت ناحیه واژینال می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر بخشی عصاره گیاه بومادران، بر زنان مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی، در مقایسه با کرم واژینال کلوتریمازول می‌باشد.

روش پژوهش: این مطالعه بالینی تصادفی دو سویه کور، بر روی 80 زن متأهل 18 تا 45 سال، که براساس علائم بالینی و یافته‏های آزمایشگاهی مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی حاد بوده‏اند، انجام شد. 40 زن کرم واژینال کلوتریمازول %1 و 40 زن کرم حاوی عصاره بومادران را به مدت 7 شب مصرف نمودند. ارزیابی‌های بالینی و آزمایشگاهی، قبل و بعد از مداخله انجام گردید.

یافته ها: مقایسه میانگین نتایج پرسش‌نامه کیفیت سطح زندگی Dermatology life quality index  قبل و پس از مداخله، کاهش معناداری در هر دو گروه داشت (05/0>P). میزان کاهش، در گروه کنترل در مقایسه با گروه بومادران واضح تر بود )05/0>P). میزان بهبودی اریتم ناحیه ولو، در دو گروه نسبت به پیش از مداخله معنادار بود )05/0>P). این بهبودی در بین دو گروه تفاوت آماری واضحی نداشت )1/0=P). کشت ترشحات واژینال، از نظر کاندیدا در گروه کنترل 28 نفر (78/77 درصد) و در گروه مورد 18 نفر (53 درصد)، منفی شده بود.

بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که، کرم واژینال حاوی عصاره آبی گیاه بومادران توانست موجب کاهش عوارض ولوواژینال کاندیدایی در بیماران شود. اگرچه، به‌طور کامل و در سطح کلوتریمازول موثر نبود. مطالعاتی با تعداد نمونه بیشتر و غلظت بالاتر، جهت ارزیابی نتایج این داروی جدید، توصیه می گردد.