فهرست

معرفی سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیان خانم دکتر گرجی رییس دانشکده طب ایرانی بابل