فهرست

برنامه ارائه بیمار و مقاله در نیم‌سال دوم 1403-1402

جدول ارائه بیمار و مقاله نیم‌سال دوم 1403-1402، دستیاران محترم طب ایرانی و دانشجویان محترم تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به شرح زیر می‌باشد:

≡  جدول ارائه بیمار و مقاله نیم‌سال دوم 1403-1402