بارگزاری
فهرست
آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی، مدیر گروه طب سنتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر مرتضی مجاهدی

آقای دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب ایرانی- مدیر گروه تاریخ پزشکی- مسوول مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی متخصص طب ایرانی، مدیر و مسوول فنی سلامتکده طب ایرانی بابل. رییس دانشکده طب ایرانی بابل، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر روشنک ثاقبی

خانم دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب ایرانی- عضو هیات علمی دانشگاه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

رزومـــــــــه

خانم دکتر ریحانه معینی

خانم دکتر ریحانه معینی متخصص طب ایرانی، مدیر توسعه و تعالی طب سنتی دانشگاه- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده طب ایرانی، معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر زهرا معماریانی

خانم دکتر زهرا معماریانی متخصص داروسازی سنتی، معاون پژوهشی دانشکده، مسوول فنی داروخانه سلامتکده، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر مائده رزقی

خانم دکتر مائده رزقی متخصص داروسازی سنتی، عضو هیات علمی دانشگاه و مسوول کارگروه مرجعیت علمی در حوزه طب سنتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل