بارگزاری
فهرست
آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی و دانشیار دانشگاه- رییس دانشکده طب ایرانی بابل- مدیر گروه طب سنتی

آقای دکتر مرتضی مجاهدی

آقای دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب ایرانی- مدیر گروه تاریخ پزشکی- مسوول مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی

خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی متخصص طب ایرانی- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده- مدیر و مسوول فنی سلامتکده طب ایرانی بابل

خانم دکتر روشنک ثاقبی

خانم دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب ایرانی

خانم دکتر ریحانه معینی

خانم دکتر ریحانه معینی متخصص طب ایرانی- مدیر توسعه و تعالی طب سنتی دانشگاه- مسوول پایش برنامه عملیاتی طب ایرانی دانشگاه- سرپرست معاونت آموزشی دانشکده طب ایرانی بابل

خانم دکتر زهرا معماریانی

خانم دکتر زهرا معماریانی متخصص داروسازی طب سنتی- معاون پژوهشی دانشکده -مسوول فنی داروخانه سلامتکده