بارگزاری
فهرست
آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی- مدیر گروه طب سنتی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر مرتضی مجاهدی

آقای دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب ایرانی- مدیر گروه تاریخ پزشکی- مسوول مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی

خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی متخصص طب ایرانی- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده- مدیر و مسوول فنی سلامتکده طب ایرانی بابل. رییس دانشکده طب ایرانی بابل

خانم دکتر روشنک ثاقبی

خانم دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب ایرانی- عضو هیات علمی دانشگاه

رزومـــــــــه

خانم دکتر ریحانه معینی

خانم دکتر ریحانه معینی متخصص طب ایرانی- مدیر توسعه و تعالی طب سنتی دانشگاه- مسوول پایش برنامه عملیاتی طب ایرانی دانشگاه- معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی

خانم دکتر زهرا معماریانی

خانم دکتر زهرا معماریانی متخصص داروسازی طب سنتی- معاون پژوهشی دانشکده- مسوول فنی داروخانه سلامتکده

خانم دکتر مائده رزقی

خانم دکتر مائده رزقی متخصص داروسازی سنتی- عضو هیات علمی دانشگاه و مسوول کارگروه مرجعیت علمی در حوزه طب سنتی