بارگزاری
فهرست

کارشناسان دانشکده طب ایرانی بابل


آقای سید محمد هاشمی مهر

آقای سید محمد هاشمی مهر کارشناس آموزشی و مسوول پاسخگویی به سوالات آموزشی دانشجویان

خانم سیده فاطمه مظفرپور

خانم سیده فاطمه مظفرپور کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی- مسوول سایت و روابط عمومی دانشکده

خانم آذر حسن پور

خانم آذر حسن پور کارشناس پژوهشی دانشکده طب ایرانی