فهرست

  برنامه‌ریزی آموزشی ارشد تاریخ علوم پزشکی

≡  جدول ارائه بیمار و مقاله نیم‌سال دوم 1403-1402

♦ برنامه امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم تحصیلی 1403 1402

♦ برنامه کلاسی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی نیم‌سال دوم 1403 1402

♦ برنامه امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول تحصیلی 1403 1402

♦ برنامه کلاسی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی نیم‌سال اول 1403 1402

 برنامه امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم تحصیلی 1402 – 1401

 برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی نیم‌سال دوم 1402 – 1401

برنامه امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول تحصیلی 1402 – 1401

 برنامه کلاسی دانشجویان PhD طب سنتی و ارشد تاریخ علوم پزشکی نیم‌سال اول 1402 – 1401

♦ برنامه کلاسی Ph.D طب ایرانی و ارشد تاریخ علوم پزشکی: نیم‌سال اول تحصیلی  1400-1399

♦ برنامه کلاسی Ph.D طب ایرانی و ارشد تاریخ علوم پزشکی: نیم‌سال دوم تحصیلی  1400-1399

 

 

برنامه‌ریزی آموزشی نیم‌سال اول 99-98

 

   ورودی 93

 ⇐ نیم‌سال اول 94-93

  ⇐ نیم‌سال دوم 94-93

  نیم‌سال اول 95-94

  ورودی 94

  نیم‌سال اول 95-94

 ⇐ نیم‌سال دوم 95-94

  نیم‌سال اول 96-95

  ورودی 95

 نیم‌سال اول 96-95

 ⇐ نیم‌سال دوم 96-95