فهرست

فراخوان مقاله ژورنال تخصصی طب و داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشكی تهران

ژورنال تخصصی طب و داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب های:

Original Research, Letter, Review Article

Short Communication, Concept Definition

مقاله می پذيرد. برای دريافت اطلاعات بيشتر به پوستر ضميمه مراجعه فرماييد.

  پوستر

منبع خبر: انجمن علمی طب سنتی ایران