فهرست

انتشار مقاله آقای دکتر سید علی مظفرپور در مجله European Heart Journal با IF=15.064

مقاله ای با عنوان The Cardiac Auricle 

از پایان نامه خانم مه سیما عبدلی (دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی)

به راهنمایی آقای دکتر سید علی مظفرپور (مدیر گروه طب سنتی دانشکده طب سنتی بابل)

در مجله European Heart Journal  یکی از صد مجله برتر حیطه پزشکی دنیا،

با IF=15.064 منتشر گردید.