فهرست

چهارمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی

برگزار کننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
زمان برگزاری: 27 الی 28 بهمن 1395
ارسال خلاصه مقالات: 30 دی 1395
مکان برگزاری: فردوس، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

سایت همایش