فهرست

ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی

برگزارکنندگان: شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با مشارکت پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی،

انجمن گیاهان دارویی ایران، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی،

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 19 الی 20 اردیبهشت 1396
ارسال خلاصه مقالات: 1 اسفند 1395
مکان برگزاری: تهران    

 سایت همایش