فهرست

افتتاح آزمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی در دانشکده طب ایرانی

آزمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی در دانشکده طب ایرانی، توسط دکتر جلالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضای هیات رئیسه و دکتر مظفرپور، رئیس دانشکده طب ایرانی و اعضای هیأت علمی دانشکده، در روز شنبه پانزدهم دی ماه 1397 افتتاح گردید.