فهرست

برگزاری شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی با حضور اعضای شورا،

در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی در روز دوشنبه 11 تیر ماه 1403، برگزار گردید.

در این جلسه طرح‌ها و پایان‌نامه‌های ثبت شده در مرکز تحقیقات، پس از داوری، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردید.