فهرست

اعتباربخشی موسسه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، تیم ارزیاب اعتباربخشی موسسه‌ای در تاریخ 9 و 10 مهرماه سال جاری، جهت ارزیابی کلیه فرآیندهای آموزشی براساس سنجه‌های استانداردهای اعتباربخشی موسسه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی بابل حضور پیدا خواهند کرد که در این راستا از کلیه دانشکده‌ها نیز بازدید به عمل خواهد آمد.