فهرست

نشست تاریخ پزشکی با عنوان "نگاهی به تاریخ دندان‌پزشکی در دوره قاجار و تاسیس مدارس دندان‌سازی"

هسته پژوهشی تاریخ پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می کند:

چهارمین نشست از سلسله نشست‌‌های تاریخ پزشکی در ایران و جهان اسلام                        
موضوع نشست:
نگاهی به تاریخ دندان‌پزشکی در دوره قاجار و تاسیس مدارس دندان‌سازی
(با تکیه بر اسناد) 
سخنران: دکتر رفیع کافیه دندان پزشک و پژوهشگر تاریخ دندان پزشکی                               

زمان: چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت 1401 ساعت 14:00                          

مکان: موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک                                                            
لینک مجازی:
meet.google.com/qws-etuc-wuj