فهرست

حضور خانم دکتر گرجی، متخصص طب ایرانی در طرح سی شب سی مسجد

دکتر نرحس گرجی، متخصص طب ایرانی و رییس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیست و هشتمین شب اجرای طرح سی‌شب سی‌مسجد در تاریخ 10 اردیبهشت 1401،  حضور داشتند و به ویزیت بیماران پرداختند.