فهرست

انتخاب رییس جدید انجمن طب سنتی بابل

خانم دکتر معماریانی، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی انتخاباتی در تاریخ 22 اسفند 1400،
به عنوان رییس انجمن علمی طب سنتی بابل انتخاب شدند.