فهرست

برنامۀ مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

برنامۀ مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، زمینه‌سازی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی برای محققین، تقویت پژوهش‌گران توانمند در طب ایرانی و تاریخ پزشکی، توسعۀ همه‌جانبه تحقیقات در زمینه‌های مرتبط با طب ایرانی و تاریخ پزشکی و در نهایت مشاركت در ارتقای سلامت جامعه می‌باشد، که نیل به این اهداف با توانمندسازی نيروهای انسانی، افزايش انگيزه در پژوهشگران و استفاده بهينه از منابع و تجهيزات، محقق خواهد شد.

جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، در مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، با حضور اعضای محترم شورا برگزار می‌گردد.

کارگاه‌های توانمندسازی جهت دانشجویان و دستیاران دانشکده طب سنتی، در مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، برگزار می‌گردد.