فهرست

برنامۀ مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

برنامۀ مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، زمینه سازی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی برای محققین، تقویت پژوهش‌گران توانمند در طب ایرانی و تاریخ پزشکی، توسعۀ همه جانبه تحقیقات در زمینه‌های مرتبط با طب ایرانی و تاریخ پزشکی و در نهایت مشاركت در ارتقای سلامت جامعه می باشد. که نیل به این اهداف با توانمند سازی نيروهای انسانی، افزايش انگيزه در پژوهش‌گران و استفاده بهينه از منابع و تجهيزات، محقق خواهد شد.