فهرست

  پزشکان سلامتکده طب ایرانی بابل

 آقای دکتر سید علی مظفرپور (متخصص طب ایرانی) شنبه ها و چهارشنبه ها عصر

آقای دکتر مرتضی مجاهدی (متخصص طب ایرانی) یکشنبه ها عصر و دوشنبه ها صبح

خانم دکتر ریحانه معینی (متخصص طب ایرانی)  یکشنبه ها صبح

خانم دکتر نرجس گرجی (متخصص طب ایرانی) چهارشنبه ها صبح

خانم دکتر روشنک ثاقبی (دستیار سال آخر طب ایرانی)  سه شنبه ها صبح

خانم دکتر زهرا معماریانی (متخصص داروسازی سنتی- مسوول داروخانه سلامتکده)