فهرست

  پزشکان سلامتکده طب ایرانی بابل

 آقای دکتر سید علی مظفرپور (متخصص طب ایرانی) شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها صبح

آقای دکتر مرتضی مجاهدی (متخصص طب ایرانی)  دوشنبه‌ها صبح

خانم دکتر ریحانه معینی (متخصص طب ایرانی)  یکشنبه‌ها صبح

خانم دکتر نرجس گرجی (متخصص طب ایرانی) سه‌شنبه‌ها صبح و یکشنبه‌ها عصر

خانم دکتر روشنک ثاقبی (متخصص طب ایرانی)  یکشنبه‌ها صبح

خانم دکتر معصومه رضاپور (متخصص طب ایرانی)  دوشنبه‌ها صبح

خانم دکتر زهرا معماریانی (متخصص داروسازی سنتی- مسوول داروخانه سلامتکده)