فهرست

تماس با سلامتکده طب ایرانی بابل

شماره تلفن برای تعیین زمان ویزیت: 01132253526  

خطوط ثابت: 7–32253526 011

 نمابر: 32253528 011

به زودی سیستم نوبت دهی گویا جهت سلامتکده راه اندازی خواهد شد.