فهرست

 برنامه‌ریزی آموزشی دستیاران طب ایرانی

  جدول ارائه بیمار و مقاله نیم‌سال دوم 1403-1402

  برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان PhD طب سنتی نیم‌سال دوم تحصیلی 1403 – 1402

≡  برنامه کلاسی دانشجویان PhD طب سنتی نیم‌سال دوم 1403 1402

  جدول ارائه بیمار و مقاله نیم‌سال اول 1403-1402

  برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان PhD طب سنتی نیم‌سال دوم تحصیلی 1402 – 1401

  برنامه کلاسی دانشجویان PhD طب سنتی نیم‌سال دوم 1402 1401

  برنامه کلاسی دانشجویان PhD طب سنتی و ارشد تاریخ علوم پزشکی نیم‌سال اول 1402 1401

  برنامه امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول تحصیلی 1402 – 1401

 ≡ جدول ارائه بیمار و مقاله در 6 ماه اول سال 1401

 ≡ جدول ارائه بیمار و مقاله در 6 ماه دوم سال 1400

♦ برنامه کلاسی Ph.D طب ایرانی و ارشد تاریخ علوم پزشکی: نیم‌سال اول تحصیلی  1400-1399

♦ برنامه کلاسی Ph.D طب ایرانی و ارشد تاریخ علوم پزشکی: نیم‌سال دوم تحصیلی  1400-1399
 

 ≡ جدول ارائه بیمار و مقاله در 5 ماه اول سال 1400

 

 

 

برنامه‌ریزی آموزشی نیم‌سال اول 99-98

 

   ورودی 91

    نیم‌سال دوم 92-91

   نیم‌سال اول 93-92

نیم‌‌سال دوم 93-92

   ورودی 92

     نیم‌سال دوم 93-92

     نیم‌سال اول 94-93

    نیم‌سال دوم 94-93

   ورودی 93

    نیم‌سال دوم 94-93

    نیم‌سال اول 95-94

 ⇐   نیم‌سال دوم 95-94

 ⇐  نیم‌سال اول 96-95

  ورودی 94

   نیم‌سال دوم 95-94

 ⇐  نیم‌سال اول 96-95

 نیم‌سال دوم 96-95

 نیم‌‌سال اول 97-96

 ورودی 95

    نیم‌سال اول 96-95

  نیم‌سال دوم 96-95 

 نیم‌‌سال اول 97-96

≡ ورودی 96

 نیم‌سال اول 97-96 ≡ برنامه ژورنال کلاب دستیاران طب ایرانی - نیم سال دوم 96-95

  برنامه case report دستیاران طب ایرانی