فهرست

تماس با دانشکده طب ایرانی بابل

تلفن‌های دانشکده: 32194728 - 32194730 -011

ایمیل دانشکده جهت پاسخگویی به سوالات آموزشی: Timbabol@yahoo.com

  جهت برقرای ارتباط با هر یک از واحدها، ابتدا شمارۀ دانشکده و سپس داخلی مورد‌نظر را شماره‌گیری بفرمایید.

ردیف واحد کارکنان داخلی
1 واحد خدمات و پشتیبانی آقای سید علی میرمحمدنژاد 101
2 واحد کارپردازی و مالی آقای مهدی اکبرپور 102
3 اتاق کنفرانس دانشکده ---- 103
4 متخصص طب ایرانی و عضو هیأت علمی آقای دکتر سید علی مظفرپور دفتر ریاست دانشگاه
5 مدیر امور آموزشی و امور اداری دانشکده و مسوول پاسخگویی به سوالات آموزشی آقای سید محمد هاشمی مهر 106
6 فاکس مستقیم دانشکده ----- 107
7 متخصص طب ایرانی و عضو هیأت علمی و رییس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده آقای دکتر مرتضی مجاهدی  108
8 کارشناس پژوهشی دانشکده خانم آذر حسن پور 109
9 متخصص داروسازی سنتی، عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده خانم دکتر زهرا معماریانی 112
10 مسوول کتابخانه خانم فاطمه گرائلی نژاد 114
11 ریاست دانشکده، متخصص طب ایرانی و عضو هیأت علمی خانم دکتر نرجس گرجی 104
12 متخصص طب ایرانی، عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکده  خانم دکتر ریحانه معینی 115
13 متخصص داروسازی سنتی و عضو هیأت علمی خانم دکتر مائده رزقی 118
14 آزمایشگاه گیاهان دارویی ----- 119
15 کارشناس پژوهشی، مسوول روابط عمومی و سایت دانشکده، رابط فرهنگی، اتوماسیون و IT دانشکده خانم سیده فاطمه مظفرپور 122

 

تلفن سلامتکده طب سنتی بابل: 01132253526