فهرست

تماس با دانشکده طب ایرانی بابل

32194728 - 32194730 -011

  جهت برقرای ارتباط با هر یک از واحدها، ابتدا شمارۀ دانشکده و سپس داخلی مورد‌نظر را شماره‌گیری بفرمایید.

ردیف واحد کارکنان داخلی
1 واحد خدمات و پشتیبانی آقای سید علی میرمحمد نژاد 101
2 واحد کارپردازی و مالی آقای مهدی اکبرپور 102
3 اتاق کنفرانس دانشکده ---- 103
4 ریاست دانشکده - متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی آقای دکتر سید علی مظفرپور 104
5 مدیر امور اداری دانشکده آقای محمد تقوی 105
6 مدیر امور آموزشی دانشکده آقای سید محمد هاشمی مهر 106
7 فاکس مستقیم دانشکده ----- 107
8 متخصص طب ایرانی ومسوول مرکز تحقیقات طب سنتی آقای دکتر مرتضی مجاهدی 108
9 متخصص طب ایرانی خانم آذر حسن پور 109
10 متخصص داروسازی سنتی و معاونت پژوهشی دانشکده خانم دکتر زهرا معماریانی 112
11 مسوول کتابخانه خانم مائده فیضی 114
12 متخصص طب ایرانی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم دکتر نرجس گرجی 115
13 متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی و معاونت آموزشی دانشکده خانم دکتر ریحانه معینی 115
14 آزمایشگاه گیاهان دارویی ----- 119
15 سایت و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی خانم سیده فاطمه مظفرپور 122