بارگزاری
فهرست

کارشناسان دانشکده طب سنتی ......


آقای محمد تقوی

آقای محمد تقوی کارشناس امور اداری

آقای سید محمد الله قلی پور

آقای سید محمد الله قلی پور کارشناس آموزشی

خانم سیده فاطمه مظفرپور

خانم سیده فاطمه مظفرپور کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

خانم آذر حسن پور

خانم آذر حسن پور کارشناس پژوهشی دانشکده طب سنتی