فهرست

انتشار کتاب خانم ها دکتر معینی و دکتر گرجی (اعضای هیأت علمی دانشکده طب ایرانی بابل) به زبان انگلیسی

کتاب خانم دکتر ریحانه معینی و خانم دکتر نرجس گرجی (اعضای هیأت علمی دانشکده طب ایرانی بابل)،

با عنوان   Hijamat (wet-Cupping)  Therapy in Persian Medicine توسط انتشارات معتبر Lap Lambert

کشور آلمان به زبان انگلیسی منتشر گردید و در سایت Amazon به فروش می رسد.