فهرست

بازدید رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور از دانشکده طب سنتی بابل

در بازدید جناب آقای دکتر سید رضا مجدزاده، رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، در روز چهارشنبه مورخ 95/11/13، از دانشکده طب سنتی بابل، فعالیت های این دانشکده، در حیطه های آموزشی، پژوهشی و درمانی ارائه گردید.

در این بازدید دکتر مظفرپور، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده طب سنتی بابل، گزارشی از پروژه های پژوهشی در حیطه مزاج را ارائه نمودند، که مورد استقبال دکتر مجدزاده قرار گرفت.

هم چنین قرار براین شد که پروژه های مشترک در حیطه طب سنتی، با موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، تعریف شود.