فهرست

بازدید رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور از دانشکده طب ایرانی بابل

در بازدید جناب آقای دکتر سید رضا مجدزاده، رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، در روز چهارشنبه مورخ 95/11/13، از دانشکده طب ایرانی بابل، فعالیت های این دانشکده، در حیطه های آموزشی، پژوهشی و درمانی ارائه گردید.

در این بازدید دکتر مظفرپور، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده طب ایرانی بابل، گزارشی از پروژه های پژوهشی در حیطه مزاج را ارائه نمودند، که مورد استقبال دکتر مجدزاده قرار گرفت.

هم چنین قرار براین شد که پروژه های مشترک در حیطه طب ایرانی، با موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، تعریف شود.