فهرست

برگزاری دوره‌های آموزشی طب ایرانی جهت پزشکان خانواده شهرستان بابل

برگزاری دوره‌های آموزشی طب ایرانی جهت پزشکان خانواده شهرستان بابل

شبکه بهداشتی بابل، به عنوان یکی از 9 شبکه پایلوت ورود خدمات طب ایرانی به نظام شبکه بهداشت کشور انتخاب شده است. لذا در همین راستا، هم‌زمان با آموزش بهورزان خانه‌های بهداشت تحت پوشش و نیز مراقبان سلامت مراکز بهداشتی درمانی، آموزش 40 نفر از پزشکان عمومی همکار در طرح پزشک خانواده (به صورت کارگاهی و در دو گروه) انجام شد. در این دوره‌ها در مجموع، 100 ساعت آموزش مبانی طب ایرانی، توسط اساتید دانشکده طب ایرانی بابل، به این پزشکان ارائه گردید.