فهرست

تصویب برگزاری کارگاه های طب ایرانی برای تمام دانشجویان رشته پزشکی عمومی


طبق مصوبه شورای سیاست گذاری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کارگاه آشنایی با مبانی طب سنتی برای تمام دانشجویان برگزار خواهد شد. این کارگاه قبل از دوره کارورزی برگزار و گواهی شرکت در این کارگاه جهت فارغ التحصیلی ضروری است.